Blogs

Anouska heeft een brievenrubriek bij lovetoblog.nl. In de ribriek Tegengas geeft zij antwoorden op vragen van lezers met betrekking tot relaties en mediation. Deze stukken worden eveneens op de website van Blueprintmediation gepubliceerd

 

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Slachtoffer zijn van seksueel misbruik leidt tot veel persoonlijk leed. Maar er zijn gelukkig ook mogelijkheden om toch een volgende stap te nemen. Bemiddeling na seksueel misbruik is er voor slachtoffers en daders. Beide partijen kunnen een bemiddeling aanvragen. Slachtoffers willen de dader laten weten hoe het hun leven beïnvloed heeft en nog steeds. Ook de dader loopt vaak rond met vragen en zelfverwijt. Soms nog jaren later. De bemiddelaar bereidt een dergelijke bemiddeling zorgvuldig voor. Eerst wordt gesproken met de aanmeldende partij. Deze besluit vervolgens of en hoe de volgende stap gezet wordt. Dan wordt de andere partij benaderd. Vervolgens wordt gekeken welke contactvorm voor u beiden past. Er kan een gezamenlijk gesprek plaatsvinden, maar ook zgn. pendelmediation. In dat geval brengt de bemiddelaar de vragen en reacties van partijen aan elkaar over. Een ontmoeting vindt niet plaats.

Herstelbemiddeling kan rust geven. Voor beiden. Indien partijen elkaar kennen -hetgeen vaak het geval is- kunnen afspraken gemaakt worden hoe hier verder mee om te gaan. Zodat herhaling voorkomen wordt zonder dat het sociale netwerk uitelkaar valt. Uiteindelijk wil iedereen de draad weer oppakken zonder verdere schade te ondervinden of aan te richten. Mediation is altijd vertrouwelijk. Wil je er meer van weten kijk dan even op de redactiepagina.

 

Pesten op het werk

vraag

Ik werk al enkele jaren met veel plezier bij de gemeente. Vorig jaar is er een stevige reorganisatie geweest en zijn enkele collega’s uitgestroomd. Sindsdien deel ik mijn kantoor met twee andere collega’s en is het pesten begonnen. Het begon toen ik tegensputterde als zij vervelend over collega’s spraken. Sindsdien wordt enkel nog het hoogstnodige gezegd. Gesprekken gaan op fluistertoon, koffie wordt mij niet aangeboden. Als wij elkaar op de gang passeren doen zij alsof ze me niet zien. In een vergadering worden mijn ideeën gepresenteerd als zijnde van hen. Als ik om toelichting vraag dan wordt een antwoord naar ‘later’ gebonjourd. Mijn opmerkingen worden steeds vaker minzaam belachelijk gemaakt. Het meest storende vind ik nog dat wanneer iemand ons kantoor binnenloopt of in de gang aanwezig is, de dames mij zeer hartelijk en vriendelijk behandelen. Ik word steeds onzekerder ondanks de positieve reacties op mijn werk van collega’s en teamleider. Ik heb geprobeerd om mijn kamergenoten te negeren maar ik voel mij steeds slechter en zie steeds meer op tegen de werkdag. Ik overweeg met ontslag te gaan.

Antwoord

Een onaangename sfeer op het werk kan leiden tot spanningsklachten en ziekteverzuim. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar pesten op het werk. Vaak heeft degene die pest geen idee wat de impact is van zijn gedrag op de betreffende collega. Daarom is het van belang dat u bij hen aangeeft dat u bepaald gedrag onaangenaam vindt. Indien deze signalen niet worden opgepikt kunt u het best een wat formelere opstelling kiezen. Het is namelijk wel van belang dat u met de betreffende collega’s gaat praten over dit probleem. Kondig het gesprek van te voren aan en neem iemand mee: “Ik vind de wijze van samenwerking niet prettig en wil er straks een gesprek over, Hannelore zal daarbij zijn”. Bereid dit gesprek voor zodat u tijdens het gesprek helder kunt formuleren wat u precies dwars zit. In uw brief bent u helder. Sta open voor antwoorden en bedenk dat de irritaties, ervaringen en het wantrouwen wederzijds kunnen zijn. Door open met elkaar te spreken kan de lucht geklaard worden.

Een tweede punt is dat u onderzoekt wat de achtergrond van het pesten kan zijn. Vaak heeft een gepeste de neiging om de oorzaak bij zichzelf te zoeken. Een zelfonderzoek is van belang, maar daar ligt zelden de oorzaak. Onderzoek (K.U.Leuven, 2007) heeft uitgewezen dat pesten veel te maken heeft met de werkomgeving zoals werkdruk, onduidelijkheid over taken en rolverwachtingen. Onzekerheid over het (behoud van) ieders baan blijkt eveneens een antecedent voor pesten op het werk. Ook de algemene omgangsvorm kan pesten faciliteren. Als men plagen ‘gewoon’ vindt en men ‘tegen een stootje moet kunnen’, ligt pesten op de loer. Dit verwijst ook naar leiderschap. Immers als pesten door de teamleider of manager niet gezien en/of duidelijk wordt veroordeeld betekent dit impliciet een legitimatie van dat gedrag. Dus wanneer een gesprek met uw collega’s niets uithaalt is het van belang dat u naar de teamleider stapt. Indien ook dit niet helpt is het tijd om een mediator te betrekken. Een mediator heeft zicht op de onderlinge dynamiek in verhouding met verschillende belangen en verantwoordelijkheden in de verschillende lagen van een organisatie. Ook draagt mediation bij aan verbetering van het algemene werkklimaat. Immers de betrokkenen krijgen impliciet een blauwdruk voor het bespreken van gevoelige kwesties. De werknemer wordt daarmee ambassadeur voor een andere omgangsvorm op de werkvloer. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een mediator. Doorgaans zijn werkgevers bereid de kosten voor een mediation te dragen. Al dan niet via een verzekering. Mocht u twijfels hebben over de onafhankelijkheid, weet dan dat u vrij bent om zelf uw mediator kiezen.


Echtscheiding

Vraag

Mijn man en ik willen uit elkaar en overwegen scheiding. Van mijn man moet ik meewerken “anders….”. Daarom heb ik mijn medewerking toegezegd. Waarom zouden wij gebruik maken van een mediator? Wilt u zwijgen over deze mail tegen mijn ex?

Antwoord

Zoals u wellicht weet kent mediation 3 pijlers. De eerste is vrijwilligheid: U moet helemaal niets. Indien u de scheiding liever via een gezamenlijke of eigen advocaat wilt regelen of via een andere mediator dan bent u daar vrij in. Dit punt komt altijd ter sprake in de kennismakingsafspraak. De tweede pijler is geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dat betekent dat ieder -en zeker de mediator- gehouden is aan een zwijgen over hetgeen ter tafel komt. Natuurlijk kunt u met medeweten van de andere partij iemand in vertrouwen nemen zodat u uw verhaal kwijt kunt. U staat dan in voor de discretie van uw vertrouwenspersoon. Gezien de geheimhoudingsplicht is het dus niet aan de mediator om te spreken over deze mail. De derde pijler is transparantie: Dit houdt in dat alles dat relevant geacht wordt tijdens het mediationproces op tafel komt en zichtbaar is voor beide partijen. Alimentatie-berekeningen bijvoorbeeld, worden gebaseerd op brondocumenten die voor ieder toegankelijk zijn. Vertrouwen is immers gebaseerd op controle. De mediator spreekt altijd in aanwezigheid van de andere partij.

U kunt zien dat met deze mail transparantie op gespannen voet staat met de tweede pijler vertrouwelijkheid. U brengt mij immers in een lastig pakket met het verzoek erover te zwijgen tegen uw ex. Door zelf uw ex op de hoogte te stellen van deze mailwisseling wordt zowel het vertrouwen als de transparantie weer hersteld. Een twee-gesprek tijdens een lopende mediation kan alleen met medeweten en toestemming van de andere partij.

Tenslotte bestaat de eerste fase van het mediationproces uit een aantal onderdelen, waaronder de scheidingsmelding. Merk op dat de mediator het proces bewaakt en waar nodig bijstuurt. De partijen doen met elkaar het overleg, stellen de doelen vast en komen tot overeenstemming. De mediator bewaakt eveneens van beide partijen de belangen maar behartigt deze niet. Dat is aan partijen zelf. De mediator signaleert, benoemt, vraagt, zoekt mee naar opties en alternatieven, zodat beide partijen zoveel mogelijk tot hun recht komen. Ook rekent de mediator de keuzes door op financieel en juridisch vlak en bespreekt de haalbaarheid en consequenties voor u beider situatie. Indien u kiest voor mediation dan zijn bovenstaande spelregels de belangrijkste voorwaarden voor een goed gespreks- en onderhandelingsklimaat. Wees alert dat u een MfN-mediator kiest, dat is de beste waarborg voor kwaliteit.


#metoo
Vraag

Een vriendin van mij heeft mij laatst verteld dat zij als kind misbruikt was door haar oom. Aanvankelijk schrok ik erg van deze mededeling. Maar toen ze meer vertelde dacht ik vooral ‘maar dat viel toch wel mee dan’? Ik schaam mij vreselijk over deze gedachte en voel me een slechte vriendin. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik moet reageren en vermijdt haar een beetje.

Antwoord

Dank voor je openheid. Schaamte is soms een slechte raadgever, maar helpt ons ook om de juiste omgangsvorm te kiezen. Sinds de #metoo wordt seksueel misbruik luid, eenduidig , volmondig en onvoorwaardelijk veroordeeld. En dat is een goede zaak. Het is van belang om te beseffen dat seksueel misbruik over macht gaat, niet over seksualiteit of intimiteit. De een is machtiger en dwingt daarmee iets af wat de ander niet wilt. Hoe ingrijpend dat is, is voor iedereen voorstelbaar. De gedachte ‘maar dan viel het toch wel mee’ is een gedachte die volgt op de vooronderstelling dat ‘seksueel misbruik’ met seksualiteitte maken heeft. “Wel of geen penetratie of werd er alleen maar wat ‘geaaid’ en ‘betast”? De nare gevolgen zijn de gevolgen van misbruik, van machtsmisbruik, uitgevoerd op het uiterst persoonlijke gebied van je lichaam. Er gebeurt iets dat je niet wilt. Je bent niet weerbaar.

#metoo doorbreekt het cordon van schaamte en treft ons in een staat van onervarenheid. Hoe bespreek je dit als vriendin? Bedenk van te voren wat je tegen je vriendin zou zeggen en nodig haar uit jouw gedachten te weerspreken waar nodig. Leg je onzekerheden op tafel. Laat merken dat een boze uitval of een traan niet leidt tot beëindiging van het gesprek. Jullie vriendschap kan zo een oefenterrein worden om over lastige gedachten en gevoelens te spreken. Praten kan het begin van herstel zijn.

 

Slachtoffer - dader Mediation

…. waar ik het meest last van heb gehad is dat de dader in al die jaren nooit contact met mij heeft gezocht. Taal noch teken heb ik van hem. Voor mijn boek heb ik gesproken met daders van verkeersongelukken. Dat heeft mij erg geholpen in mijn verdriet. Ik zag hun schaamte en hun verdriet en hun schuldgevoelens. Het maakte mij bewust dat niet alleen ik, een moeder die haar kind verloor door een dronken bestuurder, voor het leven getekend was. Ook de dader draagt dit zijn leven lang mee. Ik ben hun dankbaar dat ze met mij in gesprek wilden gaan. Het heeft mij heel erg geholpen. Ik voelde mij lichter, vaker blij….

Radio interview 15.12.15

Mediation voor slachtoffer en dader leidt ertoe dat beide partijen een ingrijpende gebeurtenis kunnen afsluiten en de ruimte voelen en krijgen om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Villa Pinedo, Open brief aan Gescheiden Ouders
Tijdens een congres voor systeemtherapeuten werd ik geattendeerd op het bestaan van VillaPinedo. Dit is een digitale plek voor kinderen van gescheiden ouders. Hier praten kinderen met elkaar over hun ervaringen, hun vragen en hun wensen. Op de website kunnen we lezen dat in Nederland 70.000 kinderen per jaar te maken krijgen met echtscheiding. Hierbij is weinig oog voor de gedachten en gevoelens van kinderen. Daarom heeft Villa Pinedo samen met jongeren een open brief opgesteld, gericht aan de ouders die scheiden. Het moet hen bewust maken van wat er omgaat in het hart en hoofd van de kinderen tijdens dat scheidingsproces. Ik heb deze brief opgenomen in dit blog om mee te helpen aan dit proces van bewustwording. Als je meer wilt weten van villa Pinedo, klik dan hier.

Aan alle gescheiden ouders van Nederland
Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. `Wij ‘ zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval 1 van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn. We willen Zó graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn als we goeie cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden. Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben? Als we de boodschapper moeten zijn. Als we moeten luisteren naar de gemene dingen die jullie over elkaar zeggen. Als we zien dat jullie elkaar negeren waar we bij zijn. Weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie allebei te houden, terwijl dat soms van 1 van jullie niet mag? Dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was? We voelen ons verscheurd tussen de twee mensen waar we zoveel van houden. We voelen ons schuldig als we het leuk hebben bij de ander. We voelen ons verantwoordelijk voor jullie geluk. Meestal zijn jullie zelf na een tijdje weer gelukkiger. Maar voor ons is dat vaak niet zo makkelijk. Sommigen van ons houden er de rest van hun leven last van.

Dus mogen we jullie een paar dingen vragen?

-> Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen
-> Maak geen ruzie waar we bij zijn
-> Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons
-> Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
-> Luister echt naar wat we te zeggen hebben
-> Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden
-> Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen.

Een scheiding voelt als een veilig huis dat ineens helemaal verbouwd wordt. Muren eruit, nieuwe vloerbedekking, ander behang. Eerst is het 1 grote puinhoop en dan komt er heel langzaam iets moois tevoorschijn. Laat ons rustig mee verven en vraag ons wat we van het uitzicht vinden. Zo bouwen we met jullie samen aan een nieuw huis. Met hier en daar een barst of een kapotte dakpan. Maar wel warm, veilig en stevig. Een plek waar wij ons weer THUIS voelen.
De sleutel hebben jullie net gekregen.
Namens alle jongeren van Villa Pinedo
-X-
© Villa Pinedo, 2014 www.villapinedo.nl

Kinderen verwikkeld in een Vechtscheiding is dat mishandeling?
mediation bij vechtscheiding
Overweeg de volgende vragen:
Zit mijn kind in een situatie die als ‘mishandelend’ gezien kan worden?
Is hij of zij vaak bang (dat ik boos of verdrietig wordt)?
Nodigt hij of zij eigenlijk wel vriendjes uit?
Is er sprake van bedplassen, buikpijn, hoofdpijnen?
Praat hij of zij mij meestal naar de mond?
Is hij of zij veelal op z’n qui-vive?
Vertelt hij of zij eigenlijk spontaan over zijn eigen dagelijks leventje?
Is hij/zij vaak alleen, onder de hoede van derden?
...Hoe gaat het eigenlijk met haar en/ of hem....?
Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij de scheidende partners voortdurend met elkaar in gevecht zijn. Er is een klimaat waarin kinderen zich onveilig en gespannen voelen. Het welzijn van de kinderen staat op het spel. In geval van een vechtscheiding wordt ook het welzijn van de ouders ernstig bedreigd. Als de ouders gevangen zijn in een spiraal van conflicten is het uitermate moeilijk om daar alleen uit te komen. Dikwijls is de omgeving meegezogen in deze strijd en lijkt er nergens een veilige haven waar de strijd niet bestaat.
Zoek hulp of advies als je je zorgen maakt. Zet nieuwe stappen naar een oplossing. Neem contact (06-42105452) op als je hier meer van wilt weten.